Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wapshop.nl, onderdeel van Good Mood Shops
Tot stand gekomen op 25 mei 2020.
Gevestigd aan Industrieweg Oost 5A1, 6662 NE te Elst.
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 90720156.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Good Mood Shops: Good Mood Shops vof, ingeschreven bij de KvK onder nummer 90720156. Good Mood Shops is een onderneming, gericht op de online verkoop van een heel ruim assortiment Producten. Voor het actuele assortiment van Good Mood Shops wordt verwezen naar haar website: www.wapshop.nl.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Good Mood Shops en de Wederpartij.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep met een minimale leeftijd van 21 jaar.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Good Mood Shops.

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de Wederpartij en Good Mood Shops, waarbij in het kader van een door de Good Mood Shops georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Good Mood Shops en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Good Mood Shops, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Good Mood Shops en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Good Mood Shops zijn overeengekomen.

Indien Good Mood Shops niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Good Mood Shops in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Good Mood Shops zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Good Mood Shops kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Good Mood Shops daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Good Mood Shops anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Good Mood Shops niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Good Mood Shops.

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging Overeenkomst

Good Mood Shops en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 7 Annulering Overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. In geval van annulering van de Overeenkomst zal Good Mood Shops de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert op het moment dat de Producten al verstuurd zijn naar de Wederpartij, komen zowel de verzendkosten en de kosten voor het terug sturen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Good Mood Shops de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Good Mood Shops zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Good Mood Shops de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Good Mood Shops daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Good Mood Shops proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Good Mood Shops zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Good Mood Shops kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Good Mood Shops zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9 Uitvoering Overeenkomst

Good Mood Shops heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Good Mood Shops heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Good Mood Shops het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Good Mood Shops het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Good Mood Shops niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Good Mood Shops.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Good Mood Shops het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10 Prijzen

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- verpakkings-, bezorg- of verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Good Mood Shops tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 11 Prijswijziging

Indien Good Mood Shops met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Good Mood Shops gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Good Mood Shops het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Good Mood Shops rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Good Mood Shops alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door de Good Mood Shops geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 dagen te herroepen indien Good Mood Shops de zaken niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

Indien Good Mood Shops niet heeft voldaan aan haar informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Good Mood Shops geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Good Mood Shops in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 dagen terug te zenden omdat de Wederpartij Good Mood Shops heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Good Mood Shops uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Good Mood Shops de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Good Mood Shops uiterlijk binnen 14 dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Good Mood Shops en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Good Mood Shops. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Good Mood Shops geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;Hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • Producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten van persoonlijke aard;
 • Producten op maat gemaakt.

Artikel 13 Retourneren, ruilen en terugbetaling

Good Mood Shops doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, dan kan het artikel geretourneerd of geruild worden.

De Wederpartij dient altijd vooraf kenbaar te maken dat hij/zij een artikel wil retourneren of ruilen. Het Product dient voor retournering of ruiling aangemeld te worden via info@wapshop.nl.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Bij retourzending dient de Wederpartij het bestelnummer, de naam en het IBAN-nummer waarmee betaald is te vermelden.

Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen afgeleverd te zijn bij Good Mood Shops. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf anders is afgesproken tussen Good Mood Shops en de Wederpartij.

Ruiling geschiedt alleen als de door de Wederpartij ontvangen goederen, binnen 14 dagen na verzenddatum door Good Mood Shops zijn terug ontvangen, en zijn vergezeld van de originele pakbon. De goederen moeten in ongebruikte staat zijn. Good Mood Shops behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemd punt of bij vermoedelijk gebruikte Producten de ruiling te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen. Mocht de Wederpartij hier niet aan voldoen, dan behoeft Good Mood Shops geen ruiling toe te staan.

Na ontvangst van een order zal Good Mood Shops deze inspecteren op bovengenoemde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. Good Mood Shops zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de Wederpartij.

De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij Good Mood Shops.

Good Mood Shops is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd.

Good Mood Shops behoudt het recht de extra verzendkosten voortkomende uitruiling van geleverde goederen, via de eenmalige machtiging te incasseren, indien bankgegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden.

Ruiling is een ander Product kiezen. Hierbij worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. In rekening gebrachte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Artikel 14 Levering Producten

LET OP: Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd ingevoerde adres gegevens, controleer daarom altijd goed uw adresgegevens, ook na dat de computer u een automatische optie heeft gegeven! Mocht u toch een fout hebben gemaakt, neem contact met ons op dan passen wij (indien nog mogelijk) het voor u. Dit gaat telefonisch of per WhatsApp het snelst; +31647120057. Bij het weigeren of niet ophalen van uw bestelling worden de gemaakte kosten doorberekend naar de klant.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres of de Wederpartij heeft de mogelijkheid om de Producten af te halen op locatie van Good Mood Shops, tenzij anders overeengekomen. De actuele afhaaltijden en de afhaallocatie staan vermeld op de website van Good Mood Shops: www.wapshop.nl.

De kosten voor de levering staan vermeld op de website van Good Mood Shops: www.wapshop.nl.

Voor levering naar het buitenland zal een extra toeslag in rekening worden gebracht bij de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Good Mood Shops de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 15 Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door Good Mood Shops opgegeven termijn. Voor de actuele leveringstermijnen wordt verwezen naar de website van Good Mood Shops: www.wapshop.nl.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Good Mood Shops gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Good Mood Shops heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Good Mood Shops schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Good Mood Shops alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Good Mood Shops haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Good Mood Shops binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 16 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument, dan wel tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf voor rekening en risico van Good Mood Shops.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht, dan wel op het moment waarop de zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Good Mood Shops in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Good Mood Shops totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 18 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Good Mood Shops aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling geschiedt vooraf.

Good Mood Shops en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Good Mood Shops en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Good Mood Shops onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Good Mood Shops, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Good Mood Shops, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Good Mood Shops pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Good Mood Shops de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Good Mood Shops het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Good Mood Shops bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Good Mood Shops omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Good Mood Shops kan worden gevergd.

Good Mood Shops behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Good Mood Shops bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Good Mood Shops bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Good Mood Shops omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Good Mood Shops kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Good Mood Shops kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Good Mood Shops op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Good Mood Shops de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Good Mood Shops niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Good Mood Shops geleden schade.

Artikel 22 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Good Mood Shops of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Good Mood Shops geen invloed kan uitoefenen en waardoor Good Mood Shops niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Good Mood Shops in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Good Mood Shops heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Good Mood Shops zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Good Mood Shops als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Good Mood Shops zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Good Mood Shops ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Good Mood Shops gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 Garanties

Good Mood Shops garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Good Mood Shops garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie verschilt per Product.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien de geleverde zaak niet voldoet aan de garantie, zal Good Mood Shops, na vermelding hiervan, de zaak binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Good Mood Shops in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Good Mood Shops geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 24 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van de zaak schriftelijk aan Good Mood Shops gemeld te worden. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan Good Mood Shops gemeld te worden. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van de zaak of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de zaak of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Good Mood Shops binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 25 Aansprakelijkheid

Good Mood Shops is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Good Mood Shops.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Good Mood Shops is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Good Mood Shops is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Good Mood Shops is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Good Mood Shops kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Good Mood Shops of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Good Mood Shops is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Good Mood Shops aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Good Mood Shops beperkt tot het bedrag waarop de door Good Mood Shops aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Good Mood Shops overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Good Mood Shops aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Good Mood Shops te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Good Mood Shops vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 26 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Good Mood Shops voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Good Mood Shops door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Good Mood Shops zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Good Mood Shops en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 27 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Good Mood Shops en de door Good Mood Shops (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Good Mood Shops ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 28 Auteursrechten en intellectuele eigendom

Good Mood Shops behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Good Mood Shops behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29 Geheimhouding

Zowel Good Mood Shops als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 30 Privacy

Good Mood Shops handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Good Mood Shops verstrekt, zal Good Mood Shops zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Good Mood Shops zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Good Mood Shops mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn/haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Good Mood Shops niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren of te verkopen.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Good Mood Shops de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 31 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Good Mood Shops informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Good Mood Shops verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 32 Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 33 Wijziging Algemene Voorwaarden

Good Mood Shops heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Good Mood Shops zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 34 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Good Mood Shops partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Good Mood Shops en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 35 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 90720156 en hier te downloaden als PDF.