Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Good Mood Shops

Tot
stand gekomen op 25 mei 2020.

Algemene
Voorwaarden Good Mood Shops, gevestigd aan Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT te
Arnhem, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72256982.

Artikel 1 Definities

In
deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:   De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Good Mood Shops:              Good Mood Shops, ingeschreven bij
de KvK onder nummer 
72256982. Good Mood Shops is een onderneming, gericht op de
online verkoop van een heel ruim assortiment Producten. Voor het actuele
assortiment van Good Mood Shops wordt verwezen naar haar website:
www.wapshop.nl.

Overeenkomst:                     Elke Overeenkomst gesloten
tussen Good Mood Shops en de Wederpartij.

Wederpartij:                         Degene die deze Algemene
Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij
worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf:                                  De Wederpartij
handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                           De Wederpartij niet
handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Product:                                Alle zaken die
onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Good Mood
Shops.

Koop op afstand:                 De Overeenkomst tussen de Wederpartij
en Good Mood Shops, waarbij in het kader van een door de Good Mood Shops
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst
uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze
Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten
tussen Good Mood Shops en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze
Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Good
Mood Shops, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De
toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.               

Indien
gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in
stand. In geval van deze situatie treden Good Mood Shops en de Wederpartij in
overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen
van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk en uitdrukkelijk met Good Mood Shops zijn overeengekomen.

Indien Good
Mood Shops
niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat
Good Mood Shops in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden te verlangen.
         

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle
aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle
aanbiedingen van Good Mood Shops zijn geldig gedurende de periode die in de
aanbieding is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze
termijn is verlopen.

De
aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Good
Mood Shops kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de
aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

Indien
de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Good Mood Shops daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Good Mood Shops anders aangeeft.

Een
samengestelde prijsopgave verplicht Good Mood Shops niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.

Alle
aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De
Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de
aanbieding van Good Mood Shops.

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De
Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel
6 Beëindiging Overeenkomst

Good
Mood Shops en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de
Overeenkomst beëindigen.

Artikel
7 Annulering Overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de
Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering van de Overeenkomst
zal Good Mood Shops de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Indien de Wederpartij de Overeenkomst
annuleert op het moment dat de Producten al verstuurd zijn naar de Wederpartij,
komen zowel de verzendkosten en de kosten voor het terug sturen voor rekening
van de Wederpartij.

Artikel 8 Wijziging Overeenkomst

Indien
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen,
stelt Good Mood Shops de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing
van de Overeenkomst.

Indien
partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Good Mood
Shops zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien
de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve
en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Good Mood Shops de Wederpartij
hierover van tevoren inlichten.

Indien
een vaste prijs is overeengekomen, zal Good Mood Shops daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de
prijs. Hierbij zal Good Mood Shops proberen, voor zover mogelijk, vooraf een
prijsopgave te doen.

Good
Mood Shops zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging
of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Good Mood Shops kunnen
worden toegerekend.

Wijzigingen
in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Good Mood
Shops zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide
partijen.

Artikel 9 Uitvoering Overeenkomst

Good
Mood Shops heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Good
Mood Shops heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien
de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Good Mood Shops het recht om
elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te
verlangen.

Indien
de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Good Mood Shops het recht de
uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te
schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien
en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Good Mood
Shops niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht
de Overeenkomst op te schorten.

De
Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst, aan Good Mood Shops.

Indien
de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan
heeft Good Mood Shops het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor
rekening van de Wederpartij.

Artikel 10 Prijzen

De
prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De
prijzen zijn exclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot-
verpakkings-, bezorg- of verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

Voor
verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van
alle bijkomende kosten zal Good Mood Shops tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond
waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 11 Prijswijziging

Indien
Good Mood Shops met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een
vaste prijs overeenkomt, is Good Mood Shops gerechtigd tot verhoging van de
prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien
Good Mood Shops het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de
Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien
een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de
Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke
verklaring ontbinden, tenzij:

         
De prijsverhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of een op Good Mood Shops rustende verplichting ingevolge de wet;

         
Good Mood Shops alsnog bereid is om de
Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

         
Bedongen is dat de aflevering langer dan 3
maanden na de koop zal plaatsvinden.

De
Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3
maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij
de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop
zal plaatsvinden.

Artikel 12 Koop op afstand

Deze
bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval
van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval
van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14
dagen na de ontvangst van de door de Good Mood Shops geleverde zaken, zonder
opgave van redenen, te herroepen.

In
geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 dagen
te herroepen indien Good Mood Shops de zaken niet binnen 30 dagen heeft
geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

Indien
Good Mood Shops niet heeft voldaan aan haar informatieplicht of gegevens niet
in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de
Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Good Mood Shops
geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Good Mood Shops
in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij
alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

Indien
de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de
Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 dagen terug te zenden omdat de
Wederpartij Good Mood Shops heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

Indien
de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Good
Mood Shops uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het
volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien
de zaken niet leverbaar zijn, stelt Good Mood Shops de Wederpartij zo spoedig
mogelijk op de hoogte en stort Good Mood Shops uiterlijk binnen 14 dagen het
aanbetaalde bedrag terug. Indien Good Mood Shops en de Wederpartij overeenkomen
dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen
de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Good Mood Shops. Het
voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van
zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het
bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

         
Producten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop Good Mood Shops geen invloed heeft
en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

         
Verzegelde producten waarvan de Wederpartij
de zegel heeft verbroken;

         
Hygiënische producten waarvan de Wederpartij
de zegel heeft verbroken;

         
Producten die met de instemming van de
Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

         
Producten die vanwege hun aard niet
teruggezonden kunnen worden;

         
Producten die snel kunnen bederven of
verouderen;

         
Producten van persoonlijke aard;

         
Producten op maat gemaakt.

Artikel 13 Retourneren, ruilen en
terugbetaling

Good
Mood Shops doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig
mogelijk te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan
de verwachting van de Wederpartij voldoen, dan kan het artikel geretourneerd of
geruild worden.

De
Wederpartij dient altijd vooraf kenbaar te maken dat hij/zij een artikel wil
retourneren of ruilen. Het Product dient voor retournering of ruiling aangemeld
te worden via
info@wapshop.nl

Indien
de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in
een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat
te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en
rekening van de Wederpartij. Bij retourzending dient de Wederpartij het
bestelnummer, de naam en het IBAN-nummer waarmee betaald is te vermelden.

Het
Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen afgeleverd te zijn
bij Good Mood Shops. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode
worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf anders is afgesproken tussen Good Mood
Shops en de Wederpartij.

Ruiling
geschiedt alleen als de door de Wederpartij ontvangen goederen, binnen 14 dagen
na verzenddatum door Good Mood Shops zijn terug ontvangen, en zijn vergezeld
van de originele pakbon. De goederen moeten in ongebruikte staat zijn. Good
Mood Shops behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemd punt of bij
vermoedelijk gebruikte Producten de ruiling te weigeren en/of een vergoeding voor
reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen. Mocht de Wederpartij
hier niet aan voldoen, dan behoeft Good Mood Shops geen ruiling toe te staan.

Na
ontvangst van een order zal Good Mood Shops deze inspecteren op bovengenoemde
punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst
van het Product. Good Mood Shops zal zorgdragen voor restitutie van het
aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na
retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten.
Kosten voor retourzending komen voor rekening van de Wederpartij

De
beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn,
ligt volledig bij Good Mood Shops.

Good
Mood Shops is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De
Wederpartij is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van
een retourzending.

Verzendkosten
van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet
teruggevorderd.

Good
Mood Shops behoudt het recht de extra verzendkosten voortkomende uitruiling van
geleverde goederen, via de eenmalige machtiging te incasseren, indien
bankgegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden.

Ruiling
is een ander Product kiezen. Hierbij worden er opnieuw verzendkosten in
rekening gebracht. In rekening gebrachte verzendkosten worden niet
gecrediteerd.

Artikel 14 Levering Producten

Levering
ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats
doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Levering ten aanzien
van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak
ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico
van de zaak over op de Wederpartij.

Levering
vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres of de Wederpartij heeft
de mogelijkheid om de Producten af te halen op locatie van Good Mood Shops,
tenzij anders overeengekomen. De actuele afhaaltijden en de afhaallocatie staan
vermeld op de website van Good Mood Shops:
www.wapshop.nl.

De
kosten voor de levering staan vermeld op de website van Good Mood Shops:
www.wapshop.nl.

Voor
levering naar het buitenland zal een extra toeslag in rekening worden gebracht
bij de Wederpartij.

De
Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem
deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke
kosten met zich meebrengt.

Indien
de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of
nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk
zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen
voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Good Mood Shops de
Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De
Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem
deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien
de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of
nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk
zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen
voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval
alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 15 Leveringstermijnen

De
levering zal plaatsvinden binnen een door Good Mood Shops opgegeven termijn.
Voor de actuele leveringstermijnen wordt verwezen naar de website van Good Mood
Shops:
www.wapshop.nl.

Indien
voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is
deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien
Good Mood Shops gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die
noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de
Wederpartij deze aan Good Mood Shops heeft verstrekt.

Bij
overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Good Mood Shops schriftelijk
in gebreke te stellen, waarbij Good Mood Shops alsnog een redelijke termijn
wordt geboden om de zaak te leveren.

Een
ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is
geworden of anderszins is gebleken dat Good Mood Shops haar verplichtingen uit
de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Good Mood Shops binnen deze termijn niet
over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 16 Risico-overgang

De
zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in
macht brengen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument,
dan wel tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de
Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf voor rekening en risico van Good
Mood Shops.

Het
risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp
van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de zaken
in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de
Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht, dan wel op het moment waarop
de zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter
beschikking staan.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle
door Good Mood Shops in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Good Mood Shops totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de
Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij
het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente,
ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede
schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang
het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze
hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op
enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van
zijn/haar bedrijf.

Artikel 18 Betaling

Betaling
vindt plaats door middel van overmaking op een door Good Mood Shops aangewezen
bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is
overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling
geschiedt vooraf.

Good
Mood Shops en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen
volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn
vastgesteld.

De
Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren
tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na
het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder
ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In
geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen
van Good Mood Shops en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Good Mood
Shops onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten

Indien
de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten
aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Good Mood Shops, voor
zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van
artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en
het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een
vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90
voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten
aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Good Mood Shops, voor
zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument,
recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument
heeft
Good Mood Shops
pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat
Good
Mood Shops
de Wederpartij na het
intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur
of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De
eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Opschorting

Indien
de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, heeft Good Mood Shops het recht de nakoming van de daartegenover
staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke
nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat
rechtvaardigt.

Voorts
is Good Mood Shops bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
indien:

         
Na het sluiten van de Overeenkomst Good Mood
Shops omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen
dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

         
De Wederpartij bij het sluiten van de
Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;

         
Zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Good Mood Shops kan
worden gevergd.

Good
Mood Shops behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Ontbinding

Indien
de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Good Mood Shops bevoegd de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts
is Good Mood Shops bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien:

         
Na het sluiten van de Overeenkomst Good Mood
Shops omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen
dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

         
De Wederpartij bij het sluiten van de
Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;

         
Door de vertraging aan de zijde van de
Wederpartij niet langer van Good Mood Shops kan worden gevergd dat hij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

         
Zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Good Mood Shops kan
worden gevergd;

         
De Wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing
van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met
een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

         
De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

         
De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding
geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke
tussenkomst.

Indien
de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Good Mood Shops op de
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien
Good Mood Shops de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is
Good Mood Shops niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien
de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij
aansprakelijk voor de door Good Mood Shops geleden schade.

Artikel 22 Overmacht

Een
tekortkoming kan niet aan Good Mood Shops of de Wederpartij worden toegerekend,
daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening
komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de
verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder
overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Good Mood Shops geen invloed kan uitoefenen
en waardoor Good Mood Shops niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als
overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand,
waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie,
oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere
overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of
machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het
bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst
door Good Mood Shops in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden
verlangd.

Good
Mood Shops heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Good Mood
Shops zijn verbintenis had moeten nakomen.

In
geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te
zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel
Good Mood Shops als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van
schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden
zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien
de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Good Mood Shops zich
het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van
de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen
gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien
Good Mood Shops ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Good Mood Shops gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
Overeenkomst.

Artikel 23 Garanties

Good
Mood Shops garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst.
Good Mood Shops garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden
en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De
in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie verschilt per Product.

De
in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en
buiten Nederland.

Indien
de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die
door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien
de geleverde zaak niet voldoet aan de garantie, zal Good Mood Shops, na
vermelding hiervan, de zaak binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos
vervangen of herstellen.

Wanneer
de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging,
daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening
van de Wederpartij.

Iedere
vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van
veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
Evenmin staat Good Mood Shops in voor de eventueel ontstane schade als gevolg
van deze gebreken.

De
garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is
van omstandigheden waar Good Mood Shops geen invloed op uit kan oefenen. Onder
deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 24 Onderzoek en reclame

De
Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar
in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de
Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare
gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van de zaak
schriftelijk aan Good Mood Shops gemeld te worden. De gebrekkige zaak dient
samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan
wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare
gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan Good Mood
Shops gemeld te worden. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te
worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor
de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2
maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals
bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het
recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van de
zaak of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de
gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de zaak of uit
omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De
betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Good Mood
Shops binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien
tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling,
tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 25 Aansprakelijkheid

Good Mood Shops is slechts
aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of
opzet van Good Mood Shops.

 

Onder directe schade moet uitsluitend worden
verstaan:

         
Materiële schade aan de eigendommen van de
Wederpartij;

         
Redelijke kosten, die Wederpartij heeft
gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe)
schade;

         
Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs
heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of
beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot een beperking van de directe schade;

         
Redelijke kosten, die Wederpartij
redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte,
zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Good
Mood Shops is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder
geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan
ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Good
Mood Shops is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Good
Mood Shops is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Good Mood
Shops kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel
opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van
Good Mood Shops of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Good
Mood Shops is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of
verlies van gegevens of documenten.

Indien
Good Mood Shops aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Good Mood Shops beperkt tot het bedrag waarop de door Good
Mood Shops aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen
risico dat Good Mood Shops overeenkomstig de verzekering draagt.

De
Wederpartij dient de schade waarvoor Good Mood Shops aansprakelijk kan worden
gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het
ontstaan van de schade aan Good Mood Shops te melden, een en ander op straffe
van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere
aansprakelijkheidsvordering jegens Good Mood Shops vervalt binnen 1 jaar nadat
de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 26 Vrijwaring

De
Wederpartij vrijwaart Good Mood Shops voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de
Wederpartij toerekenbaar is.

Indien
Good Mood Shops door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij
gehouden Good Mood Shops zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten
en schade aan de zijde van Good Mood Shops en derden komen verder voor rekening
en risico van de Wederpartij.

Artikel 27 Verjaringstermijn

Voor
alle vorderingen jegens Good Mood Shops en de door Good Mood Shops (eventueel)
ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het
voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet
beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren
de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Good Mood Shops
ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 28 Auteursrechten en intellectuele
eigendom

Good
Mood Shops behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Good
Mood Shops behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29 Geheimhouding

Zowel
Good Mood Shops als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en
na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten
en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of
redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze
geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten,
opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is
genomen

Artikel 30 Privacy

Good Mood Shops handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei
2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Good Mood Shops
verstrekt, zal Good Mood Shops zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Good Mood
Shops zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Good Mood Shops mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend
en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van
de uitvoering van zijn/haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het
is Good Mood Shops niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij
uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op
verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de
Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar
persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te
behandelen.

 

De Wederpartij gaat akkoord dat Good Mood Shops de Wederpartij
voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de
Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit
kenbaar maken.

Artikel 31 Cookies

Bij
het bezoeken van de website kan Good Mood Shops informatie van de Wederpartij
over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De
informatie die Good Mood Shops verzamelt middels cookies kan voor functionele
en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 32 Nieuwsbrief

De
Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De
nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de
meest recente ontwikkelingen.

De
Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De
Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden
voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 33 Wijziging Algemene Voorwaarden

Good
Mood Shops heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen
zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Good
Mood Shops zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de
wijzigingen.

De
wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij
op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien
de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de
Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 34 Toepasselijk recht en
geschillen

Op
alle rechtsbetrekkingen waarbij Good Mood Shops partij is, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel
of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij
zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen
tussen Good Mood Shops en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

Artikel 35 Vindplaats

Deze
Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 63148617. 

nl_NLNederlands

Bevestig uw leeftijd

We vereisen bezoekers om 18 jaar of ouder te zijn.
Stuur ons een bericht
Stuur ons een bericht
Vragen, twijfels, problemen? Wij zijn hier om u te helpen!
Verbinden...
Op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar. Probeer het later nogmaals alstublieft.
Onze medewerkers zijn bezet. Probeer het later nogmaals alstublieft
:
:
:
Heeft u vragen? Schrijf ons!
:
:
Deze chatsessie is beëindigd
Was dit gesprek nuttig? Beoordeel deze chat sessie
Goed Slecht